แผนการบริหารการดําเนินงานโครงการ


เงื่อนไขการบริการ (Service Policy)

SML Data Center รับประกันว่าสินค้าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ทางลูกค้า รับมอบสินค้าแล้วว่าครบถ้วนถูกต้อง โดยสินค้าที่ทาง SML Data Center รับประกันมีดังนี้

ทั้งนี้ การรับประกันดังกล่าวไม่รวมถึง

1. รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทําการถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

2. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด และการใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง เป็นต้น

4. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

  • 4.1 มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • 4.2 มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ํา, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ํา และมีรอยไหม้ เป็นต้น
  • 4.3 สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • 4.4 Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
  • 4.5 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

การเข้าบํารุงรักษาตามวาระทุกๆ 6 เดือน (Preventive Maintenance) ทีมงานบริการของกนกสิน จะทําการเข้าบํารุงรักษาระบบต่างๆ ภายในโครงการ ทุกๆ 6 เดือน โดยจะทําการตรวจเช็คการทํางานของระบบต่างๆ เพื่อดูแลให้ระบบอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยทุกระบบ ของอุปกรณ์จะได้รับการกําหนดตารางเวลาในการเข้าบํารุงรักษาไว้ล่วงหน้า โดยจะทําการกําหนดตารางเข้า บริการทุกๆ 6 เดือน โดยจะแจ้งผู้ดูแลระบบล่วงหน้าก่อนเข้าบํารุงรักษา

การซ่อมบํารุงฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) เมื่อเกิดความผิดปกติที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ด้วยการแก้ไขตามคําแนะนํา ทางโทรศัพท์ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง หากไม่สามารถแก้ได้วิศวกรหรือช่างเทคนิคบริการที่เชี่ยวชาญ ในการซ่อมบํารุงระบบอุปกรณ์ที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอะไหล่จะเข้าดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด