ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environment Monitoring System)


      Data Center เป็นงานที่ต้องทำงาน 24ชั่วโมง 365 วันต่อปี ไม่มีวันหยุดโดยไม่ได้วางแผนไว้ฉะนั้นระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบความปลอดภัยของห้อง Data Center จึงจำเป็นที่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะต้องรับทราบทันที แบบ Real Time ดังนั้น ภายใน Data Center จึงจำเป็นจะต้องมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังไม่ว่าไฟดับ, แอร์ไม่เย็น, มีควันไฟ, มีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาในห้อง Data Center ผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ได้ทันที ผ่านระบบ SMS, E-mail, Signal Alarm และ Monitoring Board ทำการแจ้งเตือนให้โดยการเชื่อมต่อกับระบบ Network ที่มีอยู่เดิมได้ โดยใช้ TCP/IP Protocol นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะของ Sensor ได้บน web Browser

         1. WEB Interfaceหรือ Network Monitoring Software สำหรับบริหารจัดการ

         2. กำหนดนโยบายการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน Email, SMS, Event log, SNMP Trap, SNMP Get, sound and light an alarm beacon or a strobe light

         3. Access Sensor (Door Entry) สำหรับเฝ้าระวังการเข้าออกห้องดาต้าเซ็นเตอร์

         4. IP Camera หรือ USB Camera สำหรับ online picture / picture logging

         5. Sensors สำหรับเฝ้าระวัง Temperature/ Humidity/Smoke/Vibration

         6. Rack Monitoring รวมถึง Load Management / Manage & Switch PDU

         7. Sensors สำหรับการตรวจสอบแรงลมและการระบายความร้อน ( Air Flow )

         8. เฝ้าระวังระบบจ่ายกำลังไฟ UPS / AIR / Fire Suppression

         9. Sensors สำหรับการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ Water Leak