ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจ ทําให้ในหลายๆ องค์กรหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากการลงทุนในอุปกรณ์ที่ต้องมารองรับ ระบบต่างๆ แล้ว การจัดทําศูนย์ข้อมูล หรือที่เรียกว่า Data Center ก็มีส่วนสําคัญ แต่ในหลายๆ องค์กร อาจมีความกังวลใจ เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่ลงทุนไปเพื่อรองรับระบบ IT นั้น ก็มีมูลค่าสูง หากยังคงต้องลงทุนในการจัดทําศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ที่มีประสิทธิภาพสูงอีก ก็อาจจะทําให้งบประมาณในการลงทุน สูงเกินความจําเป็น แต่หากไม่ทําก็อาจมีผลกระทบกับอุปกรณ์ที่ลงทุนสูง และระบบต่างๆ ที่ได้ลงทุนไป ซึ่งคําถามต่อมาคือ “ต้องลงทุนมากแค่ไหนถึงจะเพียงพอกับระบบสารสนเทศขององค์กร”

ในการออกแบบเพื่อจัดทําศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) นั้น โดยทั่วไปจะใช้งบประมาณในการลงทุนที่ ค่อนข้างสูง เนื่องจากระบบต่างๆ ที่ใช้ภายในศูนย์ข้อมูลนั้นต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคงทน แข็งแรง และถูกออกแบบมาใช้สําหรับศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลควรจะเป็น ระบบปรับอากาศชนิด Precision Air Conditioning เนื่องจากมีการออกแบบมาให้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นได้ อีกทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งนั่นหมายความว่าระบบปรับอากาศชนิด Precision Air Conditioning ก็มาพร้อมราคาที่สูงกว่า ระบบปรับอากาศทั่วๆ ไปที่เราใช้ แต่ในหลายๆ องค์กรอาจมองว่าข้อมูล หรือระบบ IT ที่องค์กรใช้นั้นมีขนาดเล็ก ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ เช่น ธนาคาร หรือหน่วยงานรัฐ

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับ Data Center ของเรากว่า 10 ปี เพื่อให้ตอบโจทย์ ความต้องการของหลายๆ องค์กรในปัจจุบัน ที่ต้องการศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ที่มีคุณภาพในงบประมาณ ที่สามารถลงทุนได้ จึงก่อกําเนิดเป็น SML Data Center ( SMALL – MEDIUM – LARGE DATA CENTER ) ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรม Data Center เพียงแต่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับแต่ละองค์กร